Másolatkészítési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1 A Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Kernstok K. tér 8.) („Ügyvédi Iroda”) tevékenysége gyakorlása keretében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”) 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus másolattá vagy elektronikus okirati formába alakítása, valamint az Ügyvédi tv. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti, a nem az ügyvédi tevékenység gyakorlója által készített papíralapú dokumentum elektronikus okirati formába alakítása tevékenységet is ellát („Másolatkészítés”).

1.2 Jelen Szabályzat célja, hogy az Ügyvédi Iroda az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet („Rendelet”) 55. § (8) bekezdésében foglaltak szerint rögzítse a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelősségi kérdéseket.

2. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Jelen Szabályzat az Ügyvédi Iroda Másolatkészítést végző tagjára, az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus másolattá vagy elektronikus okirati formába alakításával, valamint az Ügyvédi tv. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti, a nem az ügyvédi tevékenység gyakorlója által készített papíralapú dokumentum elektronikus okirati formába alakításával készített másolatokra és az azzal összefüggő informatikai rendszerre terjed ki.

3. A MÁSOLATKÉSZÍTÉS MÓDJA

3.1 Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus okirati formába alakítása során a papíralapú okiratról és mellékleteiről oldalhű elektronikus másolatot készít, és megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését. Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus másolatot „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező” hitelesítési záradékkal, majd elektronikus aláírással látja el.

3.2 Az Ügyvédi Iroda a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésekor gondoskodik a Rendelet 55. §-ában foglalt követelményeknek való megfelelésről.

3.3 Az Ügyvédi Iroda a papíralapú eredeti dokumentum visszakereshetőségéről olyan módon köteles gondoskodni, hogy az elektronikus másolat alapján a papíralapú dokumentum a törvényben meghatározott megőrzési időn belül az Ügyvédi Iroda tagja személyes közreműködése nélkül is fellelhető legyen.

3.4 Az Ügyvédi Iroda az elektronikus okiratot – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – a másolatkészítéstől számított tíz évig megőrzi.

3.5 Az Ügyvédi Iroda az általa ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okiratot, – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az átalakítástól számított öt évig megőrzi.

4. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

4.1 Az Ügyvédi Iroda a papíralapú dokumentumokról történő hiteles elektronikus másolat készítésekor gondoskodik az Ügyvédi tv.-ben, a Rendeletben és a másolatkészítésre irányadó egyéb jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelésről.

4.2 Az Ügyvédi tv.-ben, a Rendeletben, a jelen Szabályzatban és a másolatkészítésre irányadó egyéb jogszabályokban foglaltak esetleges megszegéséért az Ügyvédi Iroda felelősséggel tartozik.

 

Jelen Szabályzat annak kihirdetésétől (nyilvánosságra hozatal) annak visszavonásáig hatályos.

 

Budapest, 2022. április 22.

Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda